Политика конфиденциальности

Публічний договір
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Цей документ, положення якого регулюються статтями 633 та 641 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІТНЕС ЗДОРОВ’Я» (надалі – Виконавець), в особі Івасенко Катерини Сергіївни, яка діє на підставі Доручення від 29.08.2019, спрямованою до фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність (надалі будь-хто з цих осіб іменується як Замовник) укласти договір про надання Замовнику спортивно-оздоровчих послуг (фітнес-послуг), надалі – Послуги, у спортивному клубі BODYART / FITNESS (надалі — Клуб) на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього (що становлять його невід’ємну частину), відповідно до обраного переліку спортивно-оздоровчих послуг, розміщених на сайті Клубу www.bodyart.fitness (надалі – Сайт).

Перелік і вартість послуг, які надаються Клубом на підставі Договору, визначається прейскурантом, який є додатком до нього та оприлюднюється на Сайті.

Пропозиція (оферта) є дійсною з моменту її розміщення Виконавцем на Сайті, є безстроковою та може бути змінена або відкликана Виконавцем у будь-який момент без згоди Замовника чи будь-яких інших осіб.

Чинна редакція Договору наявна у Клубі та на Сайті і в обов’язковому порядку надається Замовнику для ознайомлення до моменту здійснення останнім акцепту.

Моментом припинення чинності оферти вважається момент її відкликання Замовником у будь-який спосіб або момент припинення функціонування Сайту.

1. Предмет договору

1.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику Послуг відповідно до умов Договору, додатків та прейскуранта.
1.2. Місцем надання Послуг є спортивний клуб BODYART / FITNESS, розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, приміщення якого спеціально призначені та обладнані належними технічними засобами для організації і проведення фізкультурних та фізкультурно-оздоровчих заходів і надання інших супутніх послуг.

2. Порядок укладення Договору

2.1. Договір вважається укладеним з дотриманням порядку, визначеного ст. 642 Цивільного кодексу України, і набуває чинності для Замовника з моменту здійснення останнім усіх дій, передбачених п. 2.2 Договору, що являтиме собою повне і беззастережне прийняття (акцепту) Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та обмежень.
2.2. Замовник, ознайомившись з умовами Договору та вартістю Послуг та/або обравши вид Клубної карти:
— підписує заяву про приєднання до Договору згідно із затвердженою Виконавцем формою та подає таку заяву останньому;
— сплачує особисто або через іншу особу вартість Послуг згідно з чинними тарифами Виконавця.
2.3. Після отримання Виконавцем підписаної Замовником заяви та отримання належної оплати від Замовника Договір вважається укладеним і набуває чинності для Замовника та Виконавця.
2.4. Будь-яка з дій, зазначених у п. 2.2 Договору, яка вчинена Замовником, свідчить про те, що він ознайомлений та згоден з усіма умовами Договору. Підтвердженням повного та безумовного прийняття Замовником умов Договору є внесення Замовником (особисто або через іншу особу) плати за послуги, що свідчить про остаточне прийняття (акцепт) Замовником пропозиції (оферти) Виконавця.
2.5. Договір, укладений шляхом акцепту Замовником пропозиції Виконавця, є рівним за юридичною силою договору, який укладається шляхом його двостороннього підписання у формі єдиного паперового документа.
2.6. Умови Договору є однаковими для всіх Замовників і не можуть бути ними змінені, що також означає, що пропозицію Виконавця Замовник може прийняти лише уцілому, без можливості відмовитися від окремих умов або змінити їх чи доповнити Договір новими умовами.
2.7. Акцептом пропозиції Виконавця, здійсненим в інтересах іншої фізичної особи, визнається такий акцепт, коли особа, відомості про яку як про Замовника, надані шляхом заповнення заяви про приєднання, та особа, яка сплачує вартість Послуг, є різними фізичними особами.

Акцептант несе відповідальність за достовірність відомостей (персональних даних), зазначених ним при здійсненні акцепту на користь третьої особи.

Акцепт в інтересах іншої фізичної особи може бути здійснений на умовах 100% передоплати.

Акцептант не має права розірвати Договір, укладений на користь іншої фізичної особи, без згоди останньої, якщо вона висловила бажання скористатися Послугами.

3. Ціна та порядок розрахунків

3.1. Ціни на Послуги Виконавця, надавані згідно з Договором, встановлюються в залежності від типів Клубних карток, відповідно до чинних тарифів, вказаних у прейскуранті.
3.2. Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України.
3.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником на умовах 100% передоплати одним з наступних способів:
— перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у Договорі;
— внесення готівкових коштів через касу;
— оплата з використанням банківської картки Замовника.
3.4. Оплата вважається здійсненою у момент зарахування грошових коштів у належному розмірі на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. Порядок надання послуг та їх обсяг

4.1. Виконавець надає Замовнику Послуги у Клубі в порядку, визначеному Клубними правилами (надалі – Правила), за умови пред’явлення оформленої на ім’я Замовника Клубної картки (надалі — Клубна картка).
4.2. Виконавець приступає до безпосереднього надання Послуг з дня активації Клубної карти Замовника. Активація Клубної карти відбувається автоматично при першому користуванні Замовником Послугами Клубу, але не пізніше 90 днів з дня надання Замовником заяви про приєднання. У разі, якщо Замовник не розпочав користуватися Послугами протягом 90 днів з моменту укладення Договору, активація Клубної карти відбувається автоматично.
4.3. Замовник має право протягом строку дії Клубної карти користуватися комплексом базових послуг (вартість базових послуг включена до вартості Клубної карти), а також користуватися додатковими послугами, якщо вони сплачені відповідно до прейскуранта (вартість додаткових послуг не включена до вартості Клубної карти).
4.4. Після закінчення строку дії Клубної картки вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець – таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.
4.5. Клубна картка є власністю Виконавця і підлягає поверненню Замовником Виконавцю (уповноваженому працівнику Клубу) не пізніше останнього дня строку її дії, крім випадків, коли Замовник вирішив продовжити строк дії своєї Клубної картки.
4.6. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення будь-якої з наступних обставин (що не вважатиметься порушенням чи зміною умов Договору): визначення компетентними органами держави певних днів святковими (неробочими) або вихідними; наявність обставин, у тому числі пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщень Клубу, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди здоров’ю або життю Замовника. Про зміни Виконавець повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або в інший спосіб.
4.7. У разі реалізації Замовником права на розірвання Договору в односторонньому порядку або відмову Замовника від отримання Послуг кошти, сплачені Замовником чи іншою особою в інтересах Замовника, поверненню Замовнику чи іншому платнику не підлягають, крім випадків, визначених Договором.
4.8. Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі через відрядження, хворобу, вагітність чи з будь-яких інших причин, строк дії Клубної картки не змінюється (закінчення строку її дії не переноситься на більш пізню дату). Замовник має право звернутися до Виконавця із заявою про призупинення дії Клубної картки на строк до 1 місяця (призупинення поширюється у тому числі на персональні тренування, додатково замовлені та передоплачені за кліп-картами). У разі призупинення та подальшого відновлення перебігу строку дії Клубної карти кінцева дата дії картки переноситься на строк, що дорівнював строку призупинення.
4.9. Замовник займається у Клубі фізичною культурою і спортом на свій ризик та самостійно несе відповідальність за стан свого здоров’я. Клуб не несе відповідальності за недотримання Замовником медичних протипоказань або нещасні випадки (у тому числі травми), що сталися із Замовником під час відвідування Клубу.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, визначених Договором у відповідності до типу Клубної картки, обраної Замовником;
5.1.2. Замовляти та отримувати додаткові послуги (за додаткову плату);
5.1.3. З метою отримання роз’яснень щодо особливостей надання Послуг звертатися до Виконавця (уповноважених працівників Клубу);
5.1.4. Брати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу;
5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг, які відповідають типу, категорії та строку дії Клубної картки, обраної Замовником;
5.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість додаткових послуг, обраних Замовником;
5.2.3. Не передавати Клубну картку іншим особам для її використання у Клубі;
5.2.4. Нести відповідальність за шкоду, завдану під час відвідування Клубу Виконавцю, третім особам або їх майну;
5.2.5. Надавати Виконавцю на його вимогу медичну довідку про стан свого фізичного здоров’я.
5.2.6. Для оформлення Клубної карти пройти процедуру реєстрації у Клубі, а саме надати документ, що посвідчує особу (а в разі оформлення заяви про приєднання в інтересах іншої особи надати достовірні дані про цю особу з додаванням копії документа, що посвідчує особу такої іншої особи), подає заяву про приєднання, сфотографуватися та отримати особисту ідентифікаційну Клубну картку, що засвідчує членство у Клубі.
Для отримання разових послуг (не в обсягах, передбачених Клубною карткою) Замовник проходить процедуру реєстрації у Клубі шляхом надання документа, що посвідчує особу та подає заяву про приєднання.
5.2.7. Неповнолітні особи набувають право на отримання Послуг на підставі Договору, укладеного в їх інтересах законним представником такої неповнолітньої особи, який надає згоду на відвідування дитиною Клубу. При цьому законний представник зобов’язаний надати документи, що посвідчують його особу, особу неповнолітньої особи та підтверджують право представництва за законом. Законні представники забезпечують проходження відповідної процедури реєстрації неповнолітньої особи, у тому числі заповнення анкетних даних, фотографування тощо.
5.2.8. Законний представник неповнолітньої особи своїм акцептом підтверджує, що він та відповідні неповнолітні особи не мають медичних протипоказань для відвідування Клубу та отримання Послуг і повністю приймає на себе відповідальність за стан власного здоров’я, стан здоров’я неповнолітніх осіб, яких він представляє як відвідувачів Клубу.

5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо поведінка Замовника дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що Замовник перебуває у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом дії наркотичних речовин або медичних препаратів, що очевидно впливають на свідомість та швидкість реакції Замовника;
5.3.2. Вказувати Замовнику на порушення останнім умов Договору, а за наявності двох і більше порушень — видалити Замовника з приміщення Клубу та без будь-яких відшкодувань позбавити Замовника права відвідування Клубу (з вилученням Клубної карти або зупиненням її активації), що не вважатиметься порушенням Договору;
5.3.3. У разі вчинення Замовником відносно Виконавця (уповноважених працівників Клубу), інших клієнтів Клубу або їх майна будь-яких правопорушень, визначених нормами чинного законодавства України, на власний розсуд відмовити Замовнику у придбанні Клубної карти або без будь-яких відшкодувань позбавити Замовника права відвідування Клубу (з вилученням Клубної карти або зупиненням її активації), що не вважатиметься порушенням Договору;

5.4. Виконавець зобов’язується:
5.4.1. Оформити та надати Замовнику Клубну картку, обрану Замовником, та активувати її;
5.4.2. Забезпечувати нормальне функціонування спортивного обладнання та інвентарю у Клубі;
5.4.3. Продовжити строк дії Клубної картки Замовника у передбачених Договором випадках.

6. Відповідальність сторін і вирішення спорів

6.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом одного календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю та/або майну Замовника, протиправними діями третіх осіб або самого Замовника.
6.3. Виконавець не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю Замовника стало порушення останнім умов Договору (у тому числі Правил), невикористання вступного інструктажу, порушення лікарських рекомендації, Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я, а також, якщо Замовник тренується самостійно. Факт отримання травми має бути засвідчений лікарями швидкої медичної допомоги.
6.4. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна. У разі заподіяння Замовником шкоди майну Клубу та/або третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, псування зовнішнього вигляду майна Клубу, його працездатності, Замовник несе відповідальність у розмірі вартості пошкодженого майна. Замовник відшкодовує вартість пошкодженого та/або втраченого майна протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання вимоги.

7. Форс-мажор

7.1. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).
7.2. До обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха; епідемії, карантин; війни; збройні конфлікти; пожежі та аварії у будівлі, де розташований Клуб; рішення державних органів, які перешкоджають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та або які на думку Виконавця завдають Замовнику істотного негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість виконання Виконавцем зобов’язань за Договором; дії власника приміщення, де розташований Клуб, у тому числі такі, що призвели до втрати права Виконавця користуватися такими приміщеннями для розміщення Клубу; ремонтні роботи у будівлі, де розташований Клуб, проведення яких не було заплановано Виконавцем; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання.
7.3. На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання власних зобов’язань.
7.4. Після припинення дії форс-мажору строк дії Клубної картки Замовника подовжується на строк існування обставин форс-мажору.

8. Строк дії договору, внесення змін та розірвання

8.1. Договір діє протягом строку надання Послуг або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.
8.2. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від отримання Послуг та достроково розірвати Договір, надавши Виконавцю відповідну письмову заяву. Виконання Договору та обов’язок щодо надання Послуг припиняється Виконавцем у день отримання заяви Замовника.
8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом розміщення на Сайті інформації про відповідні зміни або нової редакції Договору. Зміни або нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інший строк набуття ними чинності не був визначений Виконавцем додатково.
8.4. Подальше користування Замовником Послугами, що надаються Виконавцем, після розміщення на Сайті інформації про відповідні зміни або нової редакції Договору вважатиметься згодою Замовника з новими умовами (новою редакцією) Договору.
8.5. За наявності обставин, передбачених п. 5.3.2 або п. 5.3.3 Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку (при цьому вважатиметься, що Послуги були надані належним чином у відповідності до умов Договору).
8.6. Якщо Замовник не скористався наявним у нього правом на отримання Послуг, тоді Послуги вважатимуться надані належним чином у відповідності до умов Договору незалежно від фактичного відвідування Клубу Замовником. Це правило поширюється і на неспожиті або не повністю спожиті Замовником послуги згідно з пакетом персональних тренувань за кліп-картою, строк дії якої закінчився.

9. Інші умови

9.1. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» Замовник послуг надає згоду Виконавцю на збирання, зберігання, обробку власних персональних даних Замовника та осіб, яких він представляє, без обмеження терміну у картотеках або за допомогою бази персональних даних, шляхом їх використання, поширення персональних даних тощо.
9.2. Замовник надає згоду на зберігання, обробку (в тому числі автоматизовану), використання будь-якої інформації, що прямо чи опосередковано відноситься до персональних даних Замовника та осіб, яких він представляє, з метою, що пов’язана з виконанням Договору, в тому числі для отримання Замовником інформації про спортивно-оздоровчі послуги, надання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, засобами мобільного зв’язку, голосових дзвінків) спеціальних пропозицій, рекламних пропозицій, інформації про акції, розіграші чи будь-якої іншої інформації про діяльність Замовника та функціонування Сайту, а також наслідків виконання або невиконання відповідних сповіщених умов (із використанням Виконавцем програм-месенджерів та номеру телефону, вказаного Замовником у заяві про приєднання або повідомленому окремо пізніше).
9.3. Працівники Клубу здійснюють ідентифікацію особи Замовника за фотозображенням, зробленим Виконавцем під час оформлення Клубної картки, або наданим Клубу самим Замовником. Замовник надає Виконавцю дозвіл на використання свого фотографічного зображення та відеозображення шляхом їх включення до зображень та аудіовізуальних творів, створюваних Виконавцем, які можуть бути оприлюднені та/або використані на Сайті (в тому числі в онлайн-трансляціях Клубу), в офіційних групах (спільнотах) соціальних мереж у мережі Інтернет, партнерами Клубу, а також шляхом повідомлення в ефірі за допомогою кабельної мережі у Клубі.
9.4. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. У разі придбання Клубної картки для дитини Замовник зобов’язується забезпечувати неухильне дотримання дитиною Правил щодо перебування дітей на території Клубу і несе повну відповідальність за негативні наслідки дій дитини.
9.5. Замовник підтверджує усвідомлення того, що факт укладення цього Договору означає усе перераховане нижче: а) Замовник свідомо і добровільно погоджується з усіма умовами Договору; б) Замовник ознайомлений з вартістю Послуг, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Замовника або здоров’я його дитини (у разі укладення Договору в інтересах дитини та за умови надання медичної довідки встановленого зразку про стан здоров’я дитини) дозволяє Замовнику або його дитині отримувати Послуги, а також те, що Замовник або його дитина не мають протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень.
9.6. Будь-які заява Замовника буде вважатися належним чином оформленою та отриманою Виконавцем, якщо виконані усі наступні умови: а) заява оформлена у письмовому вигляді та підписана Замовником; б) заява містять персональні дані Замовника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, реквізити документа, що засвідчує особу Замовника); в) заява вручена Виконавцю за адресою його реєстрації.
9.7. Додатки до Договору:

 • Додаток №1 – Клубні правила;
 • Додаток №2 – Правила поведінки і техніки безпеки на території Клубу;
 • Додаток №3 – Заява про приєднання;
 • Додаток №4 – Анкета для дітей;
 • Додаток №5 – Медичні протипоказання для відвідування Клубу.
 • Окремим додатком є прейскурант Замовника.

Реквізити Виконавця

ТОВ «ФІТНЕС ЗДОРОВ’Я»
01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3
п/р UA 72 322313 00000 26005000025429 в
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313
Код ЄДРПОУ 38799981
Свідоцтво платника єдиного податку
Серія А №524628 від 18.06.2013р. зі ставкою 5%

Додаток № 1
до Публічного договору
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Клубні Правила

1. Клубні картки та Послуги

1.1. Клубна картка — це пластикова картка (надалі – Клубна картка), яка надається замовникові на підставі укладеного з Виконавцем Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі – Договір) та ідентифікує особу Замовника для проходу на територію спортивного клубу BODYART / FITNESS (надалі – Клуб) з метою отримання Послуг. Клубна картка є єдиною підставою пропуску Замовника до Клубу (у разі відсутності у Замовника клубної картки останньому може бути відмовлено у відвідуванні Клубу), якщо інше не визначено цими Правилами.
Призупинення дії Клубної картки можливе лише за поданою Замовником заявою на строк не менше ніж 3 календарні дні.
1.2. Категорії Клубних карток:

 • Індивідуальна картка;
 • Картка корпоративна.

1.3. Типи клубних карток:

 • Комфорт повного дня ( з 07.00 до 22:00 у будні, з 9.00 до 21:00 у вихідні дні).

1.4. Послуги, які виконавець надає за Клубними картками замовникам у віці від 16 років:
1.4.1. Початковий інструктаж, який надається безпосередньо у Клубі.
1.4.2. Заняття в кардіозоні.
1.4.3. Заняття в тренажерному залі.
1.4.4. Групові тренування згідно розкладу.
1.4.5. Користування роздягальнями.
1.4.6. Користування сейфами.
1.4.7. Користування рушниками.
1.5. Послуги, які виконавець надає за Клубними картками замовникам у віці від 12 до 16 років:
1.5.1. Початковий інструктаж, який надається безпосередньо у Клубі.
1.5.2. Заняття в кардіозоні (виключно за умови тренування з персональним інструктором).
1.5.3. Заняття в тренажерному залі (виключно за умови тренування з персональним інструктором).
1.5.4. Користування роздягальнями.
1.5.5. Користування сейфами.
1.5.6. Користування рушниками.
1.6. Послуги, які виконавець надає без оформлення Клубних карток замовникам у віці від до 12 років:
1.6.1. Початковий інструктаж, який надається безпосередньо у Клубі.
1.6.2. Заняття в кардіозоні (виключно за умови тренування з персональним інструктором).
1.6.3. Заняття в тренажерному залі (виключно за умови тренування з персональним інструктором).
1.6.4. Користування роздягальнями.
1.6.5. Користування сейфами.
1.6.6. Користування рушниками.
1.7. Додаткові послуги не входять до послуг, надання яких передбачено Клубними картками. Додаткові послуги надаються за бажанням Замовника за додаткову плату. Перелік таких послуг включає наступне:
1.7.1. Персональні тренування з інструктором.
1.7.2. Додаткові групові тренування (якщо ця послуга не входить до послуг за Клубною карткою).
1.7.3. Косметологічні послуги та послуги салону краси.
1.7.4. Масаж.
1.7.5. Короткострокова оренда аксесуарів.
1.7.6. Короткострокова оренда залів (за умови, якщо в залах не проводяться групові заняття за розкладом або персональні тренування).
1.7.7. Відвідування барів, розташованих у Клубі.
1.7.8. Переоформлення Клубної картки на іншу особу.
1.7.9. Оформлення нової Клубної картки у разі втрати попередньої.
1.7.10. Інші види додаткових послуг.
1.7.11. Надання пакетів персональних тренувань відповідно до обраного виду кліп-карти, активація якої відбувається у день проведення першого тренування але не пізніше 90 днів з дня надання оплати кліп-карти. У разі, якщо Замовник не розпочав користуватися пакетом персональних тренувань протягом 90 днів з моменту укладення Договору, активація  кліп-карти відбувається автоматично, строк дії в цьому випадку рахується з дати активації кліп-карти. Після закінчення строку дії кліп-карти вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець – таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.

 • кліп-карта на 5 тренувань — строк дії 1 місяць з моменту проведення першого тренування або дати активації кліп-карти;
 • кліп-карта на 10 тренувань — строк дії 2 місяці з моменту проведення першого тренування або дати активації кліп-карти;
 • кліп-карта на 15 тренувань — строк дії 3 місяці з моменту проведення першого тренування або дати активації кліп-карти;
 • кліп-карта на 20 тренувань — строк дії 4 місяці з моменту проведення першого тренування або дати активації кліп-карти.

1.7.12. Надання пакетів масажниї послуг до обраного виду кліп-карти, активація якої відбувається у день першого відвідування, але не пізніше 90 днів з дня надання оплати кліп-карти. У разі, якщо Замовник не розпочав користуватися кліп картою на масажі протягом 90 днів з моменту укладення Договору, активація  кліп-карти відбувається автоматично, строк дії в цьому випадку рахується з дати активації кліп-карти. Після закінчення строку дії кліп-карти вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець – таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.

 • кліп-карта на 5 масажів — строк дії 1 місяці з моменту першого відвідування або дати активації кліп-карти;
 • кліп-карта на 10 масажів — строк дії 2 місяці з моменту першого відвідування або дати активації кліп-карти;
 • кліп-карта на 15 масажів — строк дії 3 місяці з моменту першого відвідування або дати активації кліп-карти;
 • кліп-карта на 20 масажів — строк дії 4 місяці з моменту першого відвідування або дати активації кліп-карти;

1.8. Замовник погоджується з тим, що грошові кошти сплачені ним за додаткові послуги не підлягають поверненню ні за яких умов, у тому числі, але не виключно, у випадку припинення дії цього Договору.
1.9. Відвідування Клубу дитиною і можливе лише за наявності Клубної картки хоча б у одного із батьків. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей, які перебувають на території Клубу.
1.10. Вартість Послуг залежно від типів та категорій Клубних карток і вартість додаткових послуг визначається у відповідності до прейскуранту Клубу.
1.11. Клубна картка та ключ від шафи з нумерованим брелоком, які видаються Замовнику при відвідуванні Клубу в обмін на Клубну картку, є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.
1.12. Клубні картки є власністю Виконавця, і Замовник зобов’язаний дбайливо з ними поводитися.
1.13. Замовник усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу ці Правила можуть змінюватися та затверджуватися Виконавцем у новій редакції. Виконавець має право без погодження із Замовником вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за картками, вводити інші форми відвідування Клубу. Замовник погоджується з тим, що ці Правила можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку. Нові редакції Правил розміщуються на Сайті Клубу.

2. Загальні правила

2.1. Виконавець надає послуги у Клубі у відповідності до типу Клубної картки у межах робочого часу Клубу:

 • у будні з 7:00 до 22:00;
 • у вихідні (субота, неділя) та святкові дні — з 9:00 до 21:00.

2.2. Тренажерний зал та студії групових напрямків Клубу припиняють своє функціонування о 21:45 у будні дні та о 20:45 у вихідні дні. Якщо Замовник затримується у Клубі та залишає його пізніше ніж 22:00 у будні дні та 21:00 у вихідні дні та святкові дні, він зобов’язаний оплатити вартість послуги «Гостьовий візит».
2.3. Прейскурант може бути змінений Виконавцем, про що Виконавець повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Клубу чи будь-яким іншим шляхом.
2.4. Виконавець надає Послуги силами кваліфікованого та професійного персоналу.
2.5. Клубна картка пред’являється адміністратору рецепції Клубу кожного разу, коли Замовник відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника також документ, що посвідчує особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі даним, зазначеним у Клубній карті, представник Клубу має право вилучити таку карту до з’ясування усіх обставин, про що складає акт у двох примірниках за підписом особи, яка вилучила карту. Один з примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається у Клубі до з’ясування всіх обставин, що призвели до її вилучення.
2.6. Перебуваючи на території Клубу, Замовник повинен поводитись з дотриманням правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Замовник повинен залишати верхній одяг в гардеробі та перебувати у приміщеннях Клубу (окрім вхідної групи та рецепції) у змінному взутті чи бахілах. Замовнику забороняється вживати їжу на території Клубу.
2.7. На території Клубу Замовнику забороняється вчинення таких дій:
2.7.1. Відео- та фотозйомка;
2.7.2. Перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння вогнепальної холодної та будь-якої іншої зброї, а також проходження в приміщеннях Клубу і перебування на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та габаритних розмірів. У разі прохання співробітників Клубу Замовник повинен пред’явити таку поклажу для проведення поверхневого огляду співробітниками Клубу, з метою забезпечення безпеки осіб, що перебувають на території Клубу.
2.7.3. Вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, тютюнопаління.
2.7.4. Проносити в комерційних цілях на територію Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування, а також виготовлення, вживання та пригощання персоналу та відвідувачів Клубу власними напоями або власним спортивним харчуванням.
2.7.5. Несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж алкогольних напоїв, наркотичних засобів, будь-яких медикаментів та /або спортивного харчування та/або біодобавок
2.7.6. Проносити на територію Клубу будь-яких тварин.
2.7.7. Перебування Замовника та/або осіб, за яких він відповідає у місцях, відведених для персоналу.
2.7.8. Проводити тренування для інших відвідувачів Клубу.
2.7.9. Вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам.
2.7.10. Непристойна поведінка та жести.
2.7.11. Прояви расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації.
2.7.12. Агресивна поведінка щодо персоналу та відвідувачів Клубу.
2.7.13. Нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи.
2.7.14. Використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає іншим особам, які перебувають на території Клубу.
2.8. Порядок проведення групових занять:
2.8.1. Групові заняття проводяться виключно за розкладом.
2.8.2. Запізнення на групове заняття не є підставою для зміни розкладу чи формату заняття.
2.8.3. У разі запізнення на заняття більш ніж на 15 хвилин інструктор має право не допустити на заняття особу, що запізнилася.
2.8.4. Забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.
2.8.5. Розклад занять може змінюватись Виконавцем на його розсуд з урахуванням побажань Замовників.
2.8.6. Адміністрація може змінювати інструктора групових занять на власний розсуд.
2.8.7. Після завершення заняття особи, які перебували на цьому занятті, повинні скласти використане обладнання у відведене для цього місце.
2.8.8. Замовники несуть матеріальну відповідальність за заподіяне ними пошкодження майна Клубу чи його знищення або втрату.
2.9. Виконавець не несе відповідальність у випадку заподіяння шкоди здоров’ю Замовників внаслідок порушення ними правил поведінки у Клубі.
2.10. Порядок проведення персональних тренувань:
2.10.1. Відвідувачам Клубу пропонуються персональні тренування за додаткову плату згідно з прейскурантом. Для отримання даного виду послуг необхідно заздалегідь домовитись з інструктором (тренером) про час проведення персонального тренування та сплатити його вартість. Підтвердженням оплати персонального тренування є наявність у Замовника документу, що підтверджує сплату.
2.10.2. Послуги персонального тренера надаються на умовах 100% передоплати.
2.10.3. Замовник може скасувати або перенести персональне тренування не пізніше ніж за 24 години до його початку (у разі несвоєчасного (більш пізнього) скасування послуга вважатиметься наданою).
2.10.4. У разі запізнення Замовника на персональне тренування на 15 хвилин і більше, інструктор (тренер) має право відмовити Замовнику в наданні послуги без права на повернення Виконавцем її вартості.
2.11. Надання послуг масажу:
2.11.1. Замовникам пропонуються послуги масажу за додаткову плату згідно з прейскурантом. Для отримання даного виду послуг необхідно заздалегідь домовитись з фахівцем з масажу про час надання послуги та сплатити її вартість. Підтвердженням оплати послуги є наявність у Замовника документу, що підтверджує сплату.
2.11.2. Замовник може скасувати або перенести сеанс масажу не пізніше ніж за 5 годин до його початку (у разі несвоєчасного (більш пізнього) скасування послуга вважатиметься наданою).
2.11.3. У разі запізнення Замовника на сеанс масажу на 15 хвилин і більше, фахівець має право відмовити Замовнику в наданні послуги без права на повернення Виконавцем її вартості.
2.11.4. Після закінчення занять Замовник зобов’язаний звільнити шафу у роздягальні.
2.11.5. У разі виносу за територію Клубу ключа з нумерованим брелоком від шафи для переодягання, жетона або номерка від гардеробу, їх втрати або пошкодження, а також втрати чи пошкодження рушника чи будь-якого іншого майна Клубу, Замовник зобов’язаний відшкодувати його вартість згідно х прейскурантом.
2.11.6. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду на території Клубу речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

Додаток № 2
до Публічного договору
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Правила поведінки і техніки безпеки на території клубу

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До занять у Клубі допускаються особи, що:
1.1.1. не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою з підвищеним навантаженням;
1.1.2. пройшли інструктаж з техніки безпеки;
1.1.3. одягнені у спортивний одяг і взуття, які відповідають виду занять;
1.2. Замовники зобов’язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники).
1.3. Замовники мають бути поінформовані про місцезнаходження аптечки (у адміністратора) та мати можливість надавати першу долікарську допомогу. Замовники зобов’язані негайно повідомити персонал Клубу про необхідність надання такої допомоги.
1.4. Про кожен нещасний випадок потерпілий або очевидець зобов’язані негайно повідомити уповноваженого працівника Клубу, який проводить заняття.

2. Вимоги безпеки перед початком занять

2.1. Пройти до роздягальні, переодягнутися у спортивну форму, спортивне взуття на неслизькій підошві, що не залишає слідів на підлозі, не заважаючи сусідам, акуратно складаючи свій одяг.
2.2. Дозволяється брати з собою до зали лише речі, потрібні для занять.
2.3. Перевірити справність і надійність установки і кріплення тренажера.
2.4. Забороняється приступати до занять безпосередньо після прийому їжі.
2.5. Забороняється приступати до занять за наявності незагоєних ран, травмах і загальному нездужанні.

3. Вимоги безпеки під час занять

3.1. Неухильно виконувати всі вказівки уповноваженого працівника Клубу.
3.2. Використовувати спортивний інвентар тільки з дозволу та під наглядом уповноваженого працівника Клубу при початковому інструктажі та персональному тренуванні.
3.3. Виконувати вправи на тренажерах у присутності уповноваженого працівника Клубу при початковому інструктажі та персональному тренуванні, а за необхідності — з підстраховкою.
3.4. Працювати тільки на тому тренажері, який вказаний уповноваженого працівника Клубу при початковому інструктажі та персональному тренуванні.
3.5. При виконанні вправ зі штангою використовувати замки безпеки.
3.6. Перед переходом до занять на нові види тренажерів, з використанням нових видів спортивного обладнання (інвентарю) і виконанням нових вправ отримати інструктаж з правил використання даного виду устаткування.
3.7. Завжди одягати замки на гриф штанги. Чітко фіксувати вантаж на тренажерах. Перевіряти, чи зафіксовані млинці на гантелях.
3.8. При виконанні вправ користуватися важкоатлетичним ременем. Ремінь рівномірно розподіляє напруга в поперековій області між м’язами розгиначів спини, тим самим, оберігаючи хребет від травм. Одягати ремінь необхідно безпосередньо перед виконанням підходу. У паузі між підходами ремінь слід знімати.

3.9. Забороняється при початковому інструктажі та персональному тренуванні:
3.9.1. Використовувати несправні тренажери.
3.9.2. Стояти близько від інших осіб, які виконують вправи.
3.9.3. Самостійно здійснювати перехід на інший тренажер.
3.9.4. Виконувати вправи з гантелями та штангою з вологими долонями.
3.9.5. Використовувати спортивне обладнання та інвентар не за прямим призначенням.
3.9.6. Виконувати самостійно розбирання, складання та ремонт тренажерів і пристроїв.
3.9.7. Підставляти кінцівки під рухомі частини тренажерів.
3.9.8. Вносити в тренажерний зал будь-які предмети без дозволу уповноваженого працівника Клубу.

4. Вимоги безпеки після закінчення занять

4.1. Прийняти душ та переодягтися.
4.2. У разі виявлення несправності обладнання, системи вентиляції, роботи сантехнічних систем, порушення цілісності вікон проінформувати про це адміністратора Клубу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення під час занять болю у суглобах, м’язах, виникненні кровотечі, а також при поганому самопочутті, припинити заняття і сповістити про це уповноваженого працівника Клубу.
5.2. При виникненні надзвичайної ситуації (виявлення несправності тренажерів та (або) засобів, появі сторонніх запахів, задимлення, загорання тощо) негайно повідомити про це уповноваженого працівника Клубу, який проводить заняття, і діяти відповідно до його вказівок.
5.3. При отриманні травми повідомити про це уповноваженого працівника Клубу.
5.4. За необхідності і можливості допомогти надати потерпілому домедичну допомогу, а якщо необхідно, то викликати швидку медичну допомогу за номером телефону 103.
5.5. Надання домедичної допомоги.
5.5.1. Домедична допомога при ураженні електричним струмом:
5.5.1.1. Необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення — відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Домедична допомога при пораненні.
5.5.2.1. Для надання домедичної допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав’язати її бинтом.
5.5.2.2. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев’язки необхідно використати чисту (якщо можливо свіжовипрасувану) носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо.
5.5.2.3. На те місце ганчірки, що прилягає безпосередньо до рани, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Домедична допомога при переломах, вивихах, ударах.
5.5.3.1. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустинки до шиї і прибинтувати до тулуба.
5.5.3.2. При підозрі на перелом кісток черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою), або зробити холодну примочку.
5.5.3.3. При підозрі на перелом хребта необхідно обережно покласти потерпілого на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
5.5.3.4. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні і рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
5.5.4. Надання домедичної допомоги при опіках кислотами і лугами.
5.5.4.1. При потраплянні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом — 3%-ним розчином борної кислоти або 3%-ним розчином оцтової кислоти.
5.5.4.2. При потраплянні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі промити ретельно цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2 %-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом — 2%-ним розчином борної кислоти.
5.5.4.3. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3 %-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою — 5%-ним розчином питної соди.
5.5.4.4. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу — розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.
5.5.5. Надання домедичної допомоги при теплових опіках.
5.5.5.1. При опіках вогнем, парою, гарячими предметами не слід змочувати обпечене місце водою, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом.
5.5.5.2. При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
5.5.5.3. При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.
5.5.5.4. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодне змочування розчином борної кислоти.
5.5.6. Домедична допомога при кровотечі.
5.5.6.1. Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно: підняти поранену кінцівку вверх; кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, і придавити її зверху, не торкаючись самої рани.

Додаток № 3
до Публічного договору
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Заява про приєднання знаходиться за активним посиланням.

Додаток № 4
до Публічного договору
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Анкета для дітей знаходиться за активним посиланням.

Додаток № 5
до Публічного договору
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Медичні протипоказання для занять у спортивному клубі BODYART / FITNESS знаходяться за активним посиланням.